have something done

Konstrukcja have something done: kiedy i jak używamy

 • Definicja i ogólne omówienie konstrukcji “have something done”.
 • Omówienie budowy i składni tej konstrukcji.
 • Porównanie z innymi konstrukcjami, takimi jak “do something yourself” czy “get something done”.
 • Konstrukcja “have something done” z różnymi czasami i modalnymi czasownikami,
 • Częste Błędy i Pułapki.
 • “Have something done” ćwiczenia.
 • Podsumowanie.
konstrukcja have something done ćwiczenia

Definicja i ogólne omówienie konstrukcji “have something done”

Konstrukcja “have something done” jest używana w języku angielskim, aby wyrazić, że ktoś zleca wykonanie określonej czynności przez kogoś innego lub usługi przez specjalistę. Ta konstrukcja jest używana, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś zleca lub korzysta z usług innej osoby w celu wykonania określonej czynności lub naprawy.

Przykłady Użycia Konstrukcji “Have Something Done”:

 1. She’s having her house painted next week. (Ona ma pomalowany dom w przyszłym tygodniu.)
 2. He had his hair cut yesterday. (On zrobił sobie wczoraj obcięcie.)
 3. They had their house cleaned before the guests arrived. (Oni zlecili sprzątanie domu przed przyjazdem gości.)

Omówienie budowy i składni tej konstrukcji

Konstrukcja “have something done” składa się z podmiotu, czasownika “have” lub “has”, rzeczownika określającego to, co zostało zlecone, oraz czasownika w formie przeszłej “done”, który wyraża wykonanie czynności przez kogoś innego. Poniżej omawiamy budowę i składnię tej konstrukcji bardziej szczegółowo:

Budowa Konstrukcji “Have Something Done”:

 • Podmiot: Jest to osoba lub rzecz, która zleca wykonanie czynności lub usługi.
 • Czasownik “Have” lub “Has”: W zależności od osoby podmiotu używamy odpowiedniej formy czasownika “have” (np. “have” dla osób w liczbie mnogiej i “has” dla osób w liczbie pojedynczej).
 • Rzeczownik: Określa to, co zostało zlecone do wykonania (np. “car”, “hair”, “house”).
 • Czasownik “Done”: Wyraża wykonanie czynności przez kogoś innego, czyli zlecenie lub skorzystanie z usług specjalisty.

W tej konstrukcji czasownik “have” lub “has” pełni funkcję operatora, który wskazuje na zlecenie wykonania określonej czynności lub usługi. Rzeczownik określający to, co zostało zlecone, występuje po czasowniku “have” lub “has”, a czasownik “done” wyraża wykonanie czynności przez inną osobę lub specjalistę.

Dzięki tej konstrukcji możemy jasno i precyzyjnie wyrazić, że coś zostało zlecone do wykonania przez kogoś innego, co jest przydatne w wielu sytuacjach zarówno w codziennym życiu, jak i w biznesie.

Porównanie z innymi konstrukcjami, takimi jak “do something yourself” czy “get something done”

Porównanie konstrukcji “have something done” z innymi konstrukcjami, takimi jak “do something yourself” oraz “get something done”, pozwala lepiej zrozumieć różnice między nimi oraz ich zastosowanie. Oto kilka kluczowych różnic:

1. “Have something done” vs. “Do something yourself”:

 • “Have something done”: Oznacza zlecenie wykonania czynności lub usługi przez kogoś innego. Osoba, która zleca, nie wykonuje czynności osobiście, ale zleca jej wykonanie przez specjalistę.
  • Przykład: She had her car repaired. (Ona zleciła naprawę swojego samochodu.)
 • “Do something yourself”: Oznacza wykonanie czynności osobiście przez osobę, która podjęła decyzję o jej wykonaniu. Nie ma zaangażowanej zewnętrznej osoby lub specjalisty.
  • Przykład: She repaired her car herself. (Ona naprawiła swój samochód sama.)

2. “Have something done” vs. “Get something done”:

 • “Have something done”: Wyraża zlecenie wykonania czynności lub usługi przez inną osobę lub specjalistę. Osoba, która zleca, jest odpowiedzialna za zorganizowanie wykonania czynności.
  • Przykład: She had her hair cut. (Ona zleciła obcięcie włosów.)
 • “Get something done”: Wyraża zamiar lub konieczność wykonania czynności, ale niekoniecznie poprzez zlecenie jej wykonania przez kogoś innego. Osoba, która o tym mówi, może samodzielnie wykonać czynność lub skorzystać z pomocy innych.
  • Przykład: She got her hair cut. (Ona obcięła włosy.)

Warto zauważyć, że konstrukcja “have something done” skupia się na zleceniu wykonania czynności przez kogoś innego, podczas gdy “do something yourself” i “get something done” odnoszą się bardziej do wykonania czynności przez osobę, która podejmuje decyzję o jej wykonaniu. Każda z tych konstrukcji ma swoje własne zastosowania i znaczenie w kontekście komunikacyjnym.

Konstrukcja “have something done” z różnymi czasami i modalnymi czasownikami

Konstrukcja “have something done” może być używana w różnych czasach gramatycznych oraz z modalnymi czasownikami, aby wyrazić zlecenie wykonania czynności przez kogoś innego lub skorzystanie z usług specjalisty w zależności od kontekstu. Poniżej przedstawiamy przykłady użycia tej konstrukcji w różnych czasach i z modalnymi czasownikami:

1. Present Simple:

 • She has her car cleaned every month. (Ona co miesiąc zleca mycie swojego samochodu.)

2. Present Continuous:

 • She is having her house cleaned right now. (Ona teraz zleciła sprzątanie swojego domu.)

3. Present Perfect:

 • She has had her hair cut recently. (Ona niedawno zleciła obcięcie swoich włosów.)

4. Present Perfect Continuous:

 • She has been having her garden landscaped for months. (Ona od miesięcy zleca przekształcanie swojego ogrodu.)

5. Past Simple:

 • She had her dress cleaned last week. (Ona zleciła czyszczenie swojej sukienki w zeszłym tygodniu.)

6. Past Continuous:

 • She was having her house cleaned when I arrived. (Ona miała zlecone sprzątanie swojego domu, gdy przybyłem.)

7. Past Perfect:

 • She had had her car repaired before the trip. (Ona miała zleconą naprawę swojego samochodu przed wyjazdem.)

8. Past Perfect Continuous:

 • She had been having her hair colored for hours before the salon closed. (Ona miała zleconą farbowanie włosów od godzin przed zamknięciem salonu.)

9. Future Simple:

 • She will have her apartment renovated next year. (Ona zleci remont swojego mieszkania w przyszłym roku.)

10. Future Continuous:

 • She will be having her driveway repaved while she’s on vacation. (Ona będzie miała zleconą ponowną wykładkę swojego podjazdu podczas urlopu.)

11. Future Perfect:

 • She will have had her house painted by the time she returns. (Ona będzie miała zleconą malowanie swojego domu do czasu jej powrotu.)

12. Future Perfect Continuous:

 • She will have been having her garden landscaped for three years by next summer. (Ona będzie miała zleconą przekształcanie swojego ogrodu przez trzy lata do przyszłego lata.)

Użycie z modalnymi czasownikami:

 • She can have her car fixed tomorrow. (Ona może zlecić naprawę swojego samochodu jutro.)
 • They might have their roof inspected next month. (Oni mogą zlecić przegląd swojego dachu w przyszłym miesiącu.)
 • He should have his computer upgraded as soon as possible. (On powinien jak najszybciej zlecić modernizację swojego komputera.)

Używając konstrukcji “have something done” z różnymi czasami i modalnymi czasownikami, możemy wyrazić zlecenie wykonania czynności lub usługi w różnych kontekstach czasowych oraz z odpowiednimi odcieniami znaczeniowymi.

Częste Błędy i Pułapki

Podczas korzystania z konstrukcji “have something done” mogą pojawić się pewne częste błędy lub pułapki. Oto kilka z nich:

1. Błędy związane z czasownikami modalnymi:

 • Niepoprawne użycie modalnych czasowników: Należy unikać użycia modalnych czasowników, takich jak “can” czy “will”, w konstrukcji “have something done”. Zamiast tego, używamy czasownika “have” lub “has” jako operatora.
  • Źle: She can have her car repaired.
  • Poprawnie: She will have her car repaired.

2. Niejasne określenie wykonawcy czynności:

 • Nieokreślenie wykonawcy: Konstrukcja “have something done” może prowadzić do niejasności co do tego, kto wykonuje czynność. Ważne jest jasne określenie, kto jest odpowiedzialny za wykonanie czynności.
  • Źle: She had her house painted. (Nie wiadomo, kto pomalował jej dom.)
  • Poprawnie: She had a professional painter paint her house. (Zleciła profesjonalnemu malarzowi pomalowanie swojego domu.)

3. Błędy związane z konstrukcją czasownika “done”:

 • Niewłaściwe użycie formy “done”: Czasownik “done” powinien być użyty w formie przeszłej i być zgodny z podmiotem zdania.
  • Źle: She had her car repair.
  • Poprawnie: She had her car repaired.

4. Niejasne znaczenie zdania:

 • Niejasne znaczenie zdania: Konstrukcja “have something done” może czasem prowadzić do niejasności co do znaczenia zdania, zwłaszcza jeśli kontekst nie jest jasny. Należy zadbać o klarowność w wyrażaniu zdań.
  • Źle: She had her dog washed.
  • Poprawnie: She took her dog to the groomer and had it washed.

5. Niezrozumienie zastosowania konstrukcji:

 • Niezrozumienie zastosowania konstrukcji: Częstość zlecenia wykonania czynności przez kogoś innego w konstrukcji “have something done” może różnić się w różnych językach. W niektórych kulturach może być to bardziej powszechne, co może prowadzić do błędów w tłumaczeniu lub zastosowaniu.
  • Źle: She had her hair cut every week. (Może być to niezrozumiałe w kulturach, gdzie samodzielne obcinanie włosów jest powszechne.)
  • Poprawnie: She had her hair cut once a month.

Unikanie tych częstych błędów i pułapek pomoże w precyzyjnym i skutecznym używaniu konstrukcji “have something done” w języku angielskim. Warto również regularnie praktykować zastosowanie tej konstrukcji w różnych kontekstach, aby lepiej ją opanować.

“Have something done” ćwiczenia

Oto kilka ćwiczeń dotyczących konstrukcji “have something done”:

 1. Uzupełnij zdania, korzystając z konstrukcji “have something done”:

a) She __________ (have) her dress __________ (clean) for the party. (had, cleaned)

b) They __________ (have) their house __________ (paint) last summer. (had, painted)

c) He __________ (have) his computer __________ (repair) by a technician. (had, repaired)

2. Przekształć zdania, korzystając z konstrukcji “have something done”:

a) She cut her hair herself. (She __________.) (had her hair cut)

b) They fix the car themselves. (They __________.) (have the car fixed)

c) He cleans the apartment himself. (He __________.) (has the apartment cleaned)

3. Utwórz zdania zgodne z danymi sytuacjami:

a) (Situation: Maria wants to change the tires on her car.) (Maria __________.)

b) (Situation: Mark needs to repair his leaking faucet.) (Mark __________.)

c) (Situation: Sarah wants to decorate her living room.) (Sarah __________.)

4. Popraw błędy w poniższych zdaniach:

a) She had her car repair last week. (She had her car repaired last week.)

b) He has his house clean every Monday. (He has his house cleaned every Monday.)

c) They had their dog wash yesterday. (They had their dog washed yesterday.)

5. Zdecyduj, czy zdania są poprawne czy niepoprawne:

a) She had her book read. (Poprawne)

b) They have their shoes repaired. (Poprawne)

c) He had his bicycle fixing. (Niepoprawne)

(Klucze: 1a) had, cleaned; 1b) had, painted; 1c) had, repaired; 2a) had her hair cut; 2b) have the car fixed; 2c) has the apartment cleaned; 3a) Maria has her tires changed.; 3b) Mark needs to have his faucet repaired.; 3c) Sarah wants to have her living room decorated.; 4a) Poprawne; 4b) Poprawne; 4c) Poprawne; 5a) Poprawne; 5b) Poprawne; 5c) Niepoprawne)

Więcej ćwiczeń znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Podsumowując, konstrukcja “have something done” jest przydatnym narzędziem w języku angielskim, pozwalającym wyrazić zlecenie wykonania czynności lub usługi przez kogoś innego. W tym artykule omówiliśmy budowę, zastosowania oraz częste błędy związane z tą konstrukcją. Ćwiczenia pomogły lepiej zrozumieć sposób używania tej konstrukcji w praktyce.

Aby opanować konstrukcję “have something done”, ważne jest regularne praktykowanie i świadome unikanie powszechnych błędów. Dzięki temu możemy swobodnie i precyzyjnie wyrażać zlecenia oraz korzystać z usług specjalistów w języku angielskim.

Kontynuuj naukę i praktykę, korzystając z różnych materiałów, ćwiczeń i zadań. Zapraszamy również do zgłębiania innych aspektów gramatyki oraz korzystania z naszej szkoły językowej, gdzie możesz rozwijać swoje umiejętności językowe w przyjaznej atmosferze i z pomocą wykwalifikowanych nauczycieli. Życzymy powodzenia w dalszej nauce!

Podobne artykuły