present continuous kiedy używamy

Present Continuous Kiedy Używamy i Jak w Języku Angielskim

Spis treści:

 1. Present Continuous Kiedy Używamy
  • Opis sytuacji, w których stosujemy czas Present Continuous, wraz z przykładami.
 2. Budowa Czasu Present Continuous
  • Omówienie struktury i formy czasu Present Continuous, wraz z przykładami.
 3. Forma “ing” w Present Continuous: Zasady
  • Szczegółowy opis reguł tworzenia formy “ing” czasowników w Present Continuous.
 4. Present Continuous – Kiedy Go Nie Używać
  • Przegląd sytuacji, w których lepiej unikać stosowania czasu Present Continuous, z wyjaśnieniami.

Present Continuous Kiedy Używamy

Present Continuous, znany również jako czas teraźniejszy ciągły, jest używany do opisywania działań, które zachodzą w chwili obecnej, w momencie mówienia, lub działalności zaplanowanych na przyszłość. Jest to także forma czasu używana do opisywania działań tymczasowych, które niekoniecznie będą trwać w dłuższym czasie. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których stosujemy Present Continuous, wraz z przykładami:

 • Działania w Chwili Obecnej:
  • “I am writing an email.” (Piszę e-mail.)
  • “She is cooking dinner.” (Ona gotuje obiad.)
  • “They are playing football.” (Oni grają w piłkę nożną.)

W tych przykładach opisujemy działania, które dzieją się dokładnie w momencie mówienia.

 • Planowane Działania w Przyszłości:
  • “We are meeting at 7 PM tomorrow.” (Spotykamy się o 19:00 jutro.)
  • “He is flying to Paris next week.” (On leci do Paryża w przyszłym tygodniu.)
  • “They are going on vacation next month.” (Oni wyjeżdżają na wakacje w przyszłym miesiącu.)

W tych przykładach używamy Present Continuous, aby wyrazić plany lub umówione działania w przyszłości.

 • Działania Tymczasowe:
  • “She is staying with us for a week.” (Ona zostaje z nami na tydzień.)
  • “He is working on a project temporarily.” (On pracuje tymczasowo nad projektem.)
  • “They are renting a car for the weekend.” (Oni wynajmują samochód na weekend.)

W tych przykładach opisujemy działania, które mają charakter tymczasowy i niekoniecznie będą trwać dłużej.

 • Irrytujące lub Chwilowe Zachowania:
  • “He is always complaining about something.” (On zawsze narzeka na coś.)
  • “She is constantly interrupting me!” (Ona ciągle mi przerywa!)
  • “They are forever losing their keys.” (Oni wiecznie gubią swoje klucze.)

W tych przykładach używamy Present Continuous, aby opisać chwilowe lub irytujące zachowania.

Korzystając z powyższych przykładów, możemy lepiej zrozumieć różne konteksty, w których stosujemy czas ten w języku angielskim. Jest to kluczowy czas, który pozwala nam precyzyjnie opisywać różnorodne sytuacje zachodzące w chwili obecnej lub planowane na przyszłość.

Present Continuous budowa zdań

1. Struktura ogólna:

Czas Present Continuous buduje się przy użyciu czasownika “to be” w odpowiednim czasie oraz formy gerund (czasownik zakończony na “-ing”). Struktura zdania prezentuje się następująco:

 • Pozytywne zdanie: Subject + am/is/are + verb-ing + reszta zdania.
  • Przykład: She is studying for her exams.
 • Negatywne zdanie: Subject + am not/isn’t/aren’t + verb-ing + reszta zdania.
  • Przykład: We aren’t watching TV right now.
 • Pytanie: Am/Is/Are + subject + verb-ing + reszta zdania?
  • Przykład: Are you listening to music?

Forma “am” używana jest zawsze z pierwszą osobą pojedynczą (I), “is” z trzecią osobą pojedynczą (he, she, it), a “are” z pozostałymi osobami (you, we, they).

 • Przykłady:
  • I am reading a book.
  • She is writing an essay.
  • We are studying for the exam.

2. Forma “ing” w Present Continuous: Zasady

Aby utworzyć formę “ing” czasowników, należy zastosować pewne zasady:

 • Czasowniki jednosylabowe zakończone na spółgłoskę samogłoskę spółgłoskę podwójną (CVC) podwaja się przed dodaniem “-ing”.
  • Przykład: run → running, sit → sitting.
 • Czasowniki jednosylabowe zakończone na spółgłoskę samogłoskę spółgłoskę pojedynczą (CVC) nie podwajają się, ale ostatnią literę podwaja się, jeśli poprzedza ją samogłoska.
  • Przykład: hop → hopping, swim → swimming.
 • Czasowniki dwusylabowe zakończone na spółgłoskę samogłoskę spółgłoskę (CVC) podwaja się, chyba że poprzedza je samogłoska.
  • Przykład: prefer → preferring, regret → regretting.

3. Wyjątki:

Niektóre czasowniki podlegają pewnym zmianom w formie “ing”:

 • have → having, be → being, lie → lying.

Dzięki tym zasadom możemy skutecznie konstruować zdania w czasie Present Continuous, dokładnie oddając aktualne wydarzenia i działania. W następnym rozdziale omówimy sytuacje, w których lepiej unikać stosowania Present Continuous oraz udzielimy wyjaśnień, kiedy to może być konieczne.

Present Continuous: Kiegy Go nie Używać

Czas Present Continuous jest wszechstronnym narzędziem do opisywania działań zachodzących w chwili obecnej, jednak istnieją sytuacje, w których lepiej jest unikać jego stosowania. Poniżej przedstawiamy przegląd sytuacji, w których może być zalecane zastosowanie innego czasu gramatycznego, z wyjaśnieniami.

1. Stabilne sytuacje i prawdy ogólne:

Present Continuous najlepiej sprawdza się do opisywania działań trwających w chwili obecnej. W przypadku ogólnych faktów, prawd stałych lub sytuacji, które nie ulegają zmianie, lepszym wyborem jest czas Present Simple.

 • Przykład: “Water boils at 100 degrees Celsius” (Pr. Simple) zamiast “Water is boiling at 100 degrees Celsius” (Pr. Continuous).

2. Zwyczaje i rutyny:

Kiedy mówimy o regularnych zwyczajach lub rutynach, bardziej odpowiedni będzie czas Present Simple.

 • Przykład: “I play tennis every weekend” (Pr. Simple) zamiast “I am playing tennis every weekend” (Pr. Continuous).

3. Zmienne warunki atmosferyczne:

Opisując zmienne warunki atmosferyczne, lepiej jest używać czasu Present Simple, aby wyrazić ogólne fakty.

 • Przykład: “It snows in winter” (Pr. Simple) zamiast “It is snowing in winter” (Pr. Continuous).

4. Stałe stany emocjonalne lub cechy fizyczne:

Dla stałych stanów emocjonalnych, cech fizycznych lub cech charakterystycznych, bardziej odpowiedni będzie czas Present Simple.

 • Przykład: “She likes chocolate” (Pr. Simple) zamiast “She is liking chocolate” (Pr. Continuous).

5. Planowane wydarzenia:

Present Continuous używamy do opisywania działań w trakcie ich trwania, ale nie zawsze jest odpowiedni do opisu planowanych wydarzeń. W takich przypadkach lepiej jest stosować czas Future Simple lub Present Simple.

 • Przykład: “We are meeting tomorrow” (Future Simple) zamiast “We are meeting tomorrow” (Pr. Continuous).

Pamiętaj, że wybór między czasami gramatycznymi zależy od kontekstu i rodzaju informacji, jakie chcesz przekazać. Znając różnice między czasami, możesz skuteczniej wyrażać różne aspekty czasu w języku angielskim.

Czasowniki Nieodpowiednie do Użycia w Present Continuous

W języku angielskim istnieje grupa czasowników, znanych jako czasowniki statyczne, które opisują stany, uczucia, cechy charakterystyczne lub postrzeganie zmysłowe. Używanie tych czasowników w czasie Pr. Continuous może prowadzić do nieporozumień, ponieważ jest to forma bardziej związana z dynamicznymi działaniami. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych czasowników, których nie zaleca się używać w tym czasie:

1. Czasowniki związane z uczuciami i myśleniem:

 • believe (wierzyć)
 • like (lubić)
 • love (kochać)
 • hate (nienawidzić)
 • prefer (wolę)
 • understand (rozumieć)

Przykłady:

 • “I believe in ghosts” (Pr. Simple) zamiast “I am believing in ghosts” (Pr. Continuous).
 • “She loves chocolate” (Pr. Simple) zamiast “She is loving chocolate” (Pr. Continuous).

2. Czasowniki związane z postrzeganiem zmysłowym:

 • see (widzieć)
 • hear (słyszeć)
 • smell (czuć zapach)
 • taste (smakować)
 • feel (czuć)

Przykłady:

 • “I see the sunset” (Pr. Simple) zamiast “I am seeing the sunset” (Pr. Continuous).
 • “The cake tastes delicious” (Pr. Simple) zamiast “The cake is tasting delicious” (Pr. Continuous).

3. Czasowniki związane z posiadaniem i przynależnością:

 • have (mieć)
 • own (posiadać)
 • belong (należeć)

Przykłady:

 • “She has a car” (Pr. Simple) zamiast “She is having a car” (Pr. Continuous).
 • “The book belongs to me” (Pr. Simple) zamiast “The book is belonging to me” (Pr. Continuous).

4. Czasowniki związane z pojmowaniem, zmysłami i myśleniem:

 • know (znać, wiedzieć)
 • think (myśleć)
 • realize (zdać sobie sprawę)
 • forget (zapominać)
 • remember (pamiętać)

Przykłady:

 • “I know the answer” (Pr. Simple) zamiast “I am knowing the answer” (Pr. Continuous).
 • “She forgets things easily” (Pr. Simple) zamiast “She is forgetting things easily” (Pr. Continuous).

Rozróżnienie między czasownikami dynamicznymi a statycznymi jest kluczowe dla poprawnego użycia czasu Pr. Continuous. W przypadku czasowników statycznych, lepiej sięgać po czas Present Simple, aby uniknąć ewentualnych niejasności.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat czasów gramatycznych i zdobyć pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim, zapraszamy Cię do naszej szkoły językowej ComfEnglish. Nasze lekcje są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, a atmosfera jest przyjazna i wspierająca.

Podobne artykuły